Loader Image

ISO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ

Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 Zorunlu Prosedürleri var mıdır? Varsa bu ISO 9001 Zorunlu Prosedürleri nelerdir.

ISO 9001:2008 standardı dokümantasyon yapısı içerisinde 6 zorunlu prosedür bulunduğundan diğer yazılarımızda bahsetmiştik .

Şimdi bu zorunlu prosedürler neleri karşılayacak bunlar üzerinde duracağız. ISO 9001:2015 Standardında ise zorunlu dökümanlar, prosedür kavramı yerine; Dökümante Edilmiş Bilgi tanımının geldiğini ve zorunlu prosedürlerin bulunmadığını belirtmek gerekir.

1-Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Kalite Yönetim Sisteminde yer alan Dokümanların Kontrolü prosedürü

ISO 9001 dokümanlarını;

Hazırlamanız

Onaylamanız

Gerekli revizyonları yapmanız

Güncelliğini yitiren dokümanları tanımlamanız

Yürürlükten kalkan dokümanları toplamanız

Arşiv sürelerini belirlemeniz ve imhasının nasıl yapılacağını tanımlamak için oluşturulur.

2-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

ISO 9001 KYS şartlarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla; form v.b dokümanların uygulanması ile oluşan Kalite Kayıtlarının;

depolanması

Mmuhafazası

Erişilebilirliği

Arşivlenmesi ve imhası

için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla kayıtların kontrolü prosedürü uygulanmaktadır.

3-İç Tetkik Prosedürü

Bu prosedürün amacı ISO 9001 Standardının yılda en az 1 defa zorunlu tuttuğu;

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun

Etkinliğinin kontrolü

sistemlerin sürekli kılınması amacıyla yapılacak olan kuruluş içi tetkiklerle ilgili işleyişi açıklamak ve sorumlulukları belirlemektir..

4-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hizmet alanlarında;

Müşteri şartlarını

Sözleşme şartlarını

Tüm mevzuat şartlarını

Şirket kalite politika ve hedeflerinin

Gerekliliklerini sağlamayan hizmetlerin ve ürünlerin kullanım dışı bırakılarak, müşteriye teslim edilmemesi ve bu hizmetler ve ürünler ürünler hakkında karar verilerek yapılacak uygulamaların belirlenmesidir.

5-Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sisteminin işleyişinde ortaya çıktığı tespit edilen bir uygunsuzluğun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi için esasların ve sorumlulukların belirlenmesidir.

6-Önleyici Faaliyet Prosedürü

Bu prosedürün amacı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında potansiyel uygunsuzlukların belirlenerek ortaya çıkmasının önlenmesi ile ilgili işleyişin ve sorumlulukların belirlenmesidir.