Loader Image

OHSAS ve ISO 45001 İSGYS

Öncelikle OHSAS 18001 ISO 45001 İSGYS yani İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir ? Açıklamaya çalışalım.

Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarını önlemek. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temelinde ne var? Çalışma ortamındaki risklerin yönetimi en temel amaçtır.

Bunların giderilmesi hakkında karar verilmesinde, toplanan verilerin analiz ve değerlendirilmesine dayanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSGY), içinde bulunulan şartların iyileştirilmesini amaçlar. Tehlike ve risklerin tanımlanması. Analizi, gerekli tedbirlerin alınması. Uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve müdahalesine kadar uygulayın. İş Sağlığı ve Güvenliği amaçları doğrultusunda çalışın. Organizasyon, iletişim ve danışmanlığın temin edilmesini ihtiva eden bir yönetim sistem yaklaşımıdır.

Kuruluşlarda proseslerin uygulanması esnasında amaç nedir? Çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak amaçtır. Ayrıca daha iyi çalışma ortamı sağlamak amaçtır. Bu nedenle sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi gereklidir. Bu tehlike ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem denir. Bu yönetim Sistemi uluslar arası standardı ise OHSAS 18001 Standardıydı. Bu standart iptal edilmiş ve yerini ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı almıştır. Belgelendirmesi ise ISO 45001:2018 Belgesi ile gerçekleştirilmektedir.

ISO 45001 SİSTEM KURULUMU

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurumunuzda uygulanmanız için ne yapacaksınız.

Sistemli bir yapı oluşturmanız için etkin bir ISO 45001:2018  doküman sistemi kurulmalısınız. Bu dokümantasyona bağlı olarak Kurum Yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili politikasının belirlemesi gerekmektedir.

Kurum Yönetimin bu verilerin alması ve uygulamaların yaptırılması için yönetimden birini İş sağlığı ve Güvenliği yönetim temsilcisi olarak görevlendirmesi gerekmektedir.

Üst Yönetimin dokümantasyon yapısından gelen verileri değerlendirmesi gereklidir. Bunun için önlem almanız ve yeni dönem İş Sağlıgı ve Güvenliği hedeflerini belirlemeniz gerekiyor. Tüm sistemi gözden geçirilmesini sağlamalı ve Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları düzenlemelisiniz.

İSG Risklerinin azaltmak için, tehlike değerlendirmesi ve risk analizleri yapılması gerekmektedir. Organizasyon içerisinde Risklerden etkilenecek birimlerin görüşünü alın. İSG Risklerini kontrol altına almak için, kişisel koruyucu kullanımı vb. iyileştirici faaliyetler yürütülmelidir. 

ISO 45001:2018 içerisinde Acil durum senaryoları oluşturmalısınız ve tatbikatların yapılması gerekmektedir. Sistem içerisinde zorluk çekilen yanlışlık varsa düzeltici ve önleyici faaliyetler yürütülmelidir, İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistiksel çalışmaları yapılmalıdır.

ISO 45001 SİSTEM UYGULAMALARI

Sürekli iş görmezlik. Meslek hastalıklarına yakalanma oranı. Hastalıktan dolayı iş kaybı, uzuv kaybı, düşme, yaralanma vb. istatistikler takip edin ve değerlendirin. İş Kazalarının olmaması için gerekli önlemler alın. Bu önlemlere yönelik programlar geliştirin ve izlenyin.

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemeler tespit edilmelidir. Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bulunmaktadır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümantasyonu dahilinde İşverenin ve çalışanın sorumluklarını belirlenmesi için Görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili prosedürler ve Görev Tanımları hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu belirlenen zamanlarda toplanmalıdır. İşletmede Çalışanların istek, şikâyet ve önerileri alınarak ISO 45001:2018 değerlendirmelidir.

Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yaptırın ve sonuç raporları saklayın. ISO 45001:2018 İç denetimleri yapılmalıdır. Yönetim Sistem Yaklaşımında Kaza Sebep Analizleri gerçekleştirilmedi ve yüksek riskli bölgelerinin denetiminin sıklığı artırılmalıdır.

OHSAS 18001 İletişim ile ilgili prosedürleri belirlenmeli , İçeride, acil durumlarda, risk değerlendirmesi iş kolu alanına göre çalışılmalı, Dışarıda, kanuni yükümlülükleri ve diğer koşulları yerine getirmedeki metotlar belirlenmelidir.