Loader Image

8. ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1.Genel

ISO 9001:2008 madde 8 Kuruluş; ürettiği ürün veya hizmet ile kalite yönetim sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak; amacıyla veri toplamalıdır. Uygun istatistiksel teknikler yardımı ile bu verileri analiz etmeli ve iyileştirme için gerekli faaliyetleri yürütmelidir.

8.2. İzleme ve Ölçme

8.2.1. Müşteri Memnuniyeti

Kuruluş, müşterilerinden; ürün ve sözleşme şartlarının karşılanıp karşılanmadığını; pazar isteklerine ilişkin bilgileri tespit edebilmek amacı ile gerekli iletişimi kurarak geri besleme almalıdır.

8.2.2. İç Tetkik

Kuruluş, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyulup uyulmadığını; etkin olarak sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek amacı ile senede 1 defadan az olmamak kaydıyla iç tetkik faaliyetlerini gerçekleştirir.

Tetkikçilerin kendi işlerinin tetkiki etmesinin tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmaması sebebi ile; iç tetkik en az 2 iç tetkikçi tarafından gerçekleştirilir. Kuruluş, tetkiklerin kapsamı sıklığı ve metodunu belirleyen prosedürü dokümante etmelidir.

8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

Kuruluş, sürekli iyileştirmeye temel olması açısından öncelikle proseslerin izleme kriterinin belirlemelidir. Bu kriteri izlemek ve ölçmek için gerekli kişi ve yöntemi belirlemelidir. İzlemeden elde edilen sonuçların kuruluşu ve kalite yönetim sistemini daha iyi bir seviyeye getirebilmesi açısından; kriterler yeterli ve objektif olarak seçilmelidir. (Üretim miktarı, verimlilik, çalışanların eğitim ve tecrübesi gibi…)

8.2.4.Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

Kuruluş, ürün yada hizmete ait şartların karşılanıp karşılanmadığını, daha önceden belirlemiş olduğu kriterlere göre izleme ve ölçme faaliyetleri ile teyit etmelidir. Söz konusu izleme ve ölçmelerin kim tarafından ne sıklıkla yapılacağı ve serbest bırakma işlemi için yetkili belirlenmelidir.

8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

Kuruluş, şartlara uymayan ürün veya hizmetin kullanım ve teslimatını önlemek amacı ile bir prosedür dokümante etmeli ve uygulamalıdır. Kuruluş söz konusu bu prosedürde, uygunsuzluğun giderilmesi, uygun olduğu serbest bırakılması ve uygun olmayan ürün veya hizmetin kullanımını önlemek için gerekli faaliyetlerin uygulanışını 5N1K metodu ile açıklamalıdır.

8.4. Veri Analizi

Kuruluş kalite yönetim sisteminin hangi noktalarda iyileştirilebileceğini ve uygunluğunu değerlendirmek için, müşteri memnuniyeti, ürün veya hizmet uygunluğu, proses ve ürün eğilimleri ve tedarikçilerle ilgili olarak uygun istatistik teknikleri kullanarak veri analizi gerçekleştirmelidir.

8.5. İyileştirme

8.5.1. Sürekli İyileştirme

Kuruluş, veri analizleri, iç tetkikler ve düzeltici ve önleyici faaliyetler doğrultusunda sistemi, genel eğilim itibari ile üst seviyeye taşıyacak iyileştirme faaliyetlerini uygulamalıdır.

8.5.2. Düzeltici Faaliyet

ISO 9001:2008 madde 8 Kuruluş, meydana gelen uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının önlenmesi amacı ile, oluşan uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ve nedenlerinin belirlenmesi, ve gerekli faaliyetlerin uygulamaya konmasını sağlamak amacı ile bir prosedür oluşturmalı ve uygulamalıdır.

8.5.3. Önleyici Faaliyet

Kuruluş, potansiyel uygunsuzlukların önlenmesi amacı ile, uygunsuzluk oluşmadan önce gözden geçirilmesi ve nedenlerinin belirlenmesi, ve gerekli faaliyetlerin uygulamaya konmasını sağlamak amacı ile bir prosedür oluşturmalı ve uygulamalıdır.