Loader Image

6. Kaynakların Yönetimi

6.1. Kaynakların Temini

ISO 9001:2008 Madde 6 Standardın bu maddesinde kalite yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların, kuruluşça tespiti ve temin edilmesinin şart koşulduğu belirtilmiştir.

6. madde ile ilgili olarak hazırlanan bir proseste veya prosedürde ya da kalite el kitabında,

Kaynak ihtiyacının kim/kimler tarafından nasıl belirleneceği
Kaynak taleplerinin hangi yolla, kime iletileceği
Kaynağın teminine kimlerin karar verebileceği
Çalışanların konu ile ilgili bilgilendirilmesi
Hususları belirtilmelidir.

6.2. İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

Kuruluş tüm personelin görev ve yetki tanımlarının yanı sıra; ilgili görevi gerçekleştirecek kişilerin eğitim ve tecrübe şartlarını belirlemeli ve sürekliliğini sağlamalıdır.

İlgili görev noktaları için yedek sorumlular belirlenmesi bu açıdan önemlidir.

6.2.2. Eğitim, Bilinç, Yeterlilik

Kuruluş;

a) Kaliteyi etkileyen işleri gerçekleştiren personel için gerekli yeterlilik, şartlarını tanımlamalıdır.

Kuruluş geçmişe dayalı tecrübeleri; bugün ve gelecekte sağlamayı düşündüğü hedefleri doğrultusunda; kalite yönetim sistemini etkileyecek personelin sahip olması gereken özellikleri belirlemelidir.

Bu özelliklere örnek vermek gerekirse; tahsil durumu, iş tecrübesi, yabancı dil ve gerekli sertifikalar sıralarız.

b) Kuruluş personelin başarılı olması için gerekli eğitim, toplantı v.b. tedbirleri almalıdır.

Üst yönetim personelin ve dolayısı ile kuruluşun başarıya ulaşabilmesi için, değişen pazar koşulları, ürün/hizmet özellikleri ve kalitesi, ürün/hizmeti etkileyecek faktörler, müşteri beklentileri v.b. konularda personelini eğitmeli, bu konuda gerekli tedbirleri almalıdır.

Kuruluş kendi planladığı eğitimlerin yanı sıra personelin eğitime ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmelidir.

Eğitimler önceden planlanmalı, bu plan içerisinde, hangi eğitimin kime, ne zaman, kimler tarafından nasıl değerlendirileceği belirlenmelidir.

c) Yapılan faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmelidir.

Verilen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı kuruluş tarafından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin kim tarafından, ne zaman, nasıl yapılacağı, eğitimden beklenen elde edilmemişse ne gibi tedbirlerin alınacağı, kuruluş tarafından önceden belirlenmelidir.

Bu faaliyetler yazılı testler yolu ile denenebileceği gibi, amirlerin gözlem ve görüşleri, müşteri anketleri, pratik testler şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu aşamada personeli tanımlayan, üzerinde amir, müşteri görüşleri, tahsil durumu, aldığı eğitimleri gösteren personel kartı oluşturulabilir.

Çalışanların, yaptıkları işlerin öneminin ve bu işlerin kalite hedeflerine ulaşmada ne gibi katkılar sağlayacağının bilincinde olması sağlanmalıdır.

Unutulmamalıdırki hiçbir zincir en zayıf halkasından daha kuvvetli değildir. Bu nedenle, kuruluşun hedeflerine ulaşması için, tabandan tavana kadar tüm çalışanların katkısının, en üst seviyede sağlanması amacı ile, çalışanlar, hedefler, yapılan işin önemi ve politikalar hakkında bilgilendirilmeli ve çalışanların işi benimsemesi sağlanmalıdır.

Bu konular, haftalık, aylık veya senelik yapılan toplantı veya seminerlerle çalışanlara aktarılabilir.

d) Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtlar saklanmalıdır.

Kuruluş, oluşturduğu personel kartları ile çalışanlarının eğitim, beceri, deneyimlerini artırmak amacı ile yaptığı çalışmaları kayıt altına almalıdır.

Ayrıca bu kartlarda performans göstergesi olarak amirlerin görüşleri de yer alabilir.

Bu eğitim kayıtları, hedef değerlendirmeleri, düzeltici, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, terfilerin belirlenmesi gibi işlerde önemli olmasının yanı sıra firmanın daha güçlü bir silaha sahip olması anlamına gelir.

6.3. Altyapı

ISO 9001:2008 Madde 6 Kuruluş ürünün/hizmetin uyguluğunu sağlamak için;

Binalar, çalışma alanı, ilişkili tesisler
Proses ekipmanı, yazılım, donanım
- Taşıma, iletişim gibi destek hizmetler
gibi hususları da içeren altyapı ihtiyaçlarını belirlemeli ve temin etmelidir.

Bu kaynakların temininde en önemli nokta, ilgili kaynak noksanlığının ürün/hizmet performansını asıl etkilediğidir.

Örneğin;belirli saklama koşullarını içeren bir depo, yeterli sayıda ölçme aleti v.b.

6.4. Çalışma Ortamı

Kuruluş ürünün uygunluğuna ulaşmak için, ihtiyaç duyulan çalışma ortamı ihtiyaçlarını tespit etmeli ve yönetmelidir.

Örneğin;

Deponun ortam koşulları
Bir odanın aydınlatma koşulları

Gerekli aparatların ilgili kişinin rahatlıkla ulaşabileceği, olası kazaları azaltacak bir konumda bulunması