Loader Image

ISO 45001 DANIŞMANLIĞI NEDİR ?

ISO 45001 Danışmanlık hizmeti içeriğimiz hakkında bilgilendirme yazısıdır. Nasıl ISO 45001 Danışmanlık Sununu yapmaktayız.

Öncelikle Belgelendirme süreci için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanız gerekmektedir. Bunun için danışmanlık hizmeti almanı gerekebilir.

Ayrıca günümüzde Kuruluşlar , müşteriler ve potansiyel çalışanlar, bir işletmenin Kalite çevre, işçi Sağlığı ve güvenliği konularında ki hassasiyetlerine ve uygulamalarına faaliyet gösterdikleri daha yakından bakıyorlar. Kuruluşta Etkili bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin rolü, hızla kurumsal sürdürülebilirliğin daha önemli bir ölçütü haline gelmekte.

Bu nedenle ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlükte olmakla birlikte Uluslararası bir Yönetim Sistem yaklaşımı olarak ISO (Uluslararsı Standartlar Örgütü) Tarafından 2018 yılının Mart ayında İş Sağlığı ve Güvenliği için yeni ISO 45001 uluslararası standardı yayınlandı.

Yürürlükte olan OHSAS 18001 Standardı yerine veya ISO 9001 sertifikasına entegre olarak bir çok kuruluş standartlarına ISO 45001 sertifikası eklemeye hazırlanıyor. İşletmelerde yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi uygulamak veya mevcut sisteminizi ISO 45001 standardına uyacak şekilde revize etmek önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirecektir.

 ISO 45001 belgesi kuruluşunuz Azalan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri, daha az olay veya kayıp demektir.

ISO 45001 Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

IS0 45001 Belgesi almak için Stratejik uygulama planına sahip olmak ve Belgelendirmeye yönelik net bir şekilde belirlenmiş bir danışmanlık hizmet alımı , İşletmenin hedefine yani ISO 45001 Belgesi ile belgelendirilmesine ulaşması için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir.

Stratejik bir plan, bir gemideki dümenden farklı değildir. Dümen olmadan gemi, hedeflenen varış noktasına ulaşmak için gereken süreyi artırarak rotadan sapabilir veya bazı durumlarda hiç ulaşamayabilir. Aynı şekilde, sağlam bir stratejik plana sahip olmayan bir ISO 45001 sertifikasyon girişimi, genellikle daha fazla zaman, maliyet ve optimumdan daha düşük sonuçlarla sonuçlanır.

Örneğin Akredite bir kuruluşun yapacağı ISO 45001 Belgelendirme denetiminde Takip denetimine kalmak ve Tekrar Denetimi maliyet ( para , zaman) katlanmak gibi.

Prodan Kalite Olarak ayrıca her işletmenin Çalışma koşullarının ve ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu ve belirli bir bilgi tabanı ve teknik uzmanlık gerektirdiğini biliyor ve ISO 45001 Danışmanlık Hizmetlerimizde kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre uzman danışman kadrolarımızla hizmet veriyoruz.

Sektör bazında uzman Danışmanlarımız ISO 45001 Belgelendirmesi danışmanlığı için stratejik planınızı geliştirme ve uygulama konusunda size uzman rehberliği sağlayacaktır. Danışmanlarımız ayrıca, birçok sektörde ISO sertifikasyonunda yılların deneyimiyle kazanılan bilgilere dayanarak, uygulama ve sertifikasyon süreci boyunca ekiplerinize etkili bir danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

ISO 45001 Danışmanlığının faydaları şunları içerir:

Azaltılmış İSG geliştirme ve uygulama süresi

İSG yönetim sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi

Ulusal Yasal ve diğer düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikelerini daha iyi anlama ve tanımlama yeteneği

Etkili risk değerlendirme araçlarının uygulanması

Etkin bir ISO 45001 Dökümante edilmiş bilgi ve Diğer ISO Standartları ile entegrasyon sağlanması

İSG ISO 45001 hedeflerini belirlemeniz

ISO 45001 İSG yönetim sisteminizin sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kurulması

ISO 45001 Danışmanlığı Sürecinde Neler Yapacağız

Prodan Kalite Olarak ISO 45001 uyumlu bir İSG Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması için proje yönetimi tabanlı bir yaklaşım kullanıyoruz.

Proje kapsamını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukların atanmasını ve sonuçların değerlendirilmesini tanımlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım kullanmaktayız.

 ISO 45001 Belgelendirmesi için gereklilikleri Dokümantasyon yapısını ile hedeflenen geliştirme ve uygulamalar için etkili ve verimli bir plan uyguluyoruz.

 ISO 45001 Belgelendirmesine ulaşmak için gerek kuruluşun üst yönetimi ile gerekse Kuruluşun tüm organizasyon yapısı ile beraber çalışarak aşağıda ki aşamaları tamamlayarak ISO 45001 Belgesi alınmasını sağlamaktayız.

1. Kuruluşa Genel Bakış / Planlama

2. Mevcut İSG Durum tespiti ve Eksikliklerin Değerlendirilmesi ve Planlanması

3. ISO 45001 Süreçlerinin ve Dokümantasyonun Oluşturulmasının Planlanması

4. ISO 45001 Eğitimleri ve Uygulamaları

5. İç Tetkik ve Yönetimi Gözden Geçirme Sürecinin tamamlanması

6. Belgelendirme kuruluşu denetimi ve Belgelendirme denetimi sonrası destekler

7. ISO 45001 Standardının Kuruluşta Sürdürülmesi ve Sürekli İyileştirmesi

Yukarıda ki maddeleri tek tek anlatacak olur isek ;

1. Kuruluşa Genel Bakış / Planlama

 1. Planlama
  1. Kuruluşun Bağlamının Tanımlanması
  2. İşçilerin ve diğer İlgili Tarafların İhtiyaçlarını ve Beklentilerini Tanımlanması
  3. İSG Yönetim Sistemi Kapsamının belirlenmesi
  4. Liderliğin tanımlanması ve Çalışan Katılımının Sağlanması
  5. ISO 45001 Sistem Gereksinimleri ve İşletim Gereksinimlerinin belirlenmesi
  6. Üst Düzey Süreçlerin ve Sistem Haritasını Tanımlanması
  7. İSG Sisteminin Başarısı İçin Yüksek Düzeyli Risklerin Tanımlanması
  8. İşletmenin Amaçlarını ve Hedeflerini Tanımlanması
 2. İletişim ve Eğitim Planlaması

  1. İç ve Dış İletişim Planlarını Tanımlanması
  2. Eğitim Planlarını Tanımlanması
 3. Yönetici ve Yönetim ISO 45001 Standardına Genel Bakışları

  1. ISO 45001 Standardının Gerekliliklerinin belirlenmesi
  2. İSG Yönetim Sistemlerine Süreç Yaklaşımının oluşturulması
  3. Süreçlerin ve Sistemlerin Etkileşimini Yönetmek üzere sistem kurulması

2. Mevcut İSG Durum tespiti ve Eksikliklerin Değerlendirilmesi ve Planlanması

 1. Mevcut İSG Durum tespiti
 2. ISO 45001 Standardının gerekliliklerine göre mevcut İSG Yönetim Sisteminde gerekliliklerin değerlendirilmesi
 3. Proses Çalışanları ile Değerlendirmeler Yapılması
 4. Sonuçların Belgelenmesi ve Sonuçları Süreç Geliştirmede girdi olarak kullanılması

Planlama

 1. Mevcut İSG Durum tespiti Bulgularının Gözden Geçirilmesi / Güncellenmesi
 2. Proje Planları
 3. İletişim Planları
 4. Eğitim Planları

3. ISO 45001 Süreçlerinin ve Dokümantasyonun Oluşturulmasının Planlanması

İSG Politika Geliştirme süreci

 1. Politika Geliştirmede Liderliğin Dahil Edilmesi
 2. İSG Yönetim Sistemi Süreç Haritasını Dahil Edilmesi

ISO 45001 Yönetim Sistemi ve Süreç Geliştirme

 1. Organizasyonel Rollerin, Sorumlulukların ve Yetkilerin Tanımlanması
 2. ISO 45001 Uygulamalarında İşçilerin İstişare ve Katılımı için yöntem tanımlanması
 3. Riskleri ve Fırsatları Ele Almak İçin yöntemlerin belirlenmesi
 4. Tehlike Tanımlama ve Risklerin ve Fırsatların Değerlendirilmesi
 5. Yasal Gereksinimleri ve diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
 6. İSG Hedeflerini ve bunlara ulaşmak için Planların belirlenmesi
 7. Destek Gereksinimlerin Tanımlanması
 8. Gerekli Kaynakların belirlenmesi
 9. İSG Yönetim Sistemini desteklemek için gerekli çalışan yeterliliğini değerlendirilmesi
 10. Gerektiği gibi Eğitim Planları oluşturulması
 11. Kuruluşun tüm seviyelerinde İSG Yönetim sistemi hakkında yeterli farkındalığı sağlamak için plan oluşturulması

Süreç yaklaşımını kullanarak İSG Yönetim Sistemi süreçlerin oluşturulması

 1. Operasyonel Planlama ve Kontrol Süreçlerinin belirlenmesi
 2. Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve Riskin Azaltılması ver Risk Analizi yapılması
 3. Ürün ve Hizmetlerin Tedarik sürecinde İSG uygulamalarının belirlenmesi
 4. Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale Planlarının hazırlanması

Performans Değerlendirme Gereksinimlerini Tanımlanması

 1. İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi
 2. İç denetimler
 3. Yönetim İncelemeleri

İyileştirme Gereksinimlerini Tanımlanması

 1. Olaylar, Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet raporlanması
 2. Sürekli İyileştirme

Kayıtların Kontrolü ve Saklama Gereksinimlerinin Belirlenmesi

İnceleme / Onaylar / Kayıt İsimlendirme

4. ISO 45001 Uygulam5a ve Eğitimi

 1. ISO 45001 Uygulamaları
  1. Uygulama Planlarının Geliştirilmesi
  2. Amaç: İSG Gereksinimlerini desteklemek için tanımlanan Proses için uygulama gereksinimlerinin açıklanması
  3. Kapsam: ISO 45001 Sisteminizin kapsadığı kapsamı (süreçleri) tanımlama
 2. ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Eğitimleri
  1. Tüm Çalışanların Eğitimi
  2. İSG Yönetim Sistemi planını ve Hedeflerininin anlatılması
  3. İşçilerin İstişare ve Katılımı için planın anlatılması
  4. Tehlike Tanımlama eğitimi
  5. Kök -Neden analizinin anlatılması
  6. Risk Değerlendirme Araçları Eğitimi
  7. İç Tetkik süreci ve İç Tetkikçi eğitimi
  8. Üst Düzey Süreçler (Prosedürler)
  9. Üst Yönetim Eğitimi
  10. İSG Yönetim Sisteminin anlatılması
  11. Yönetimi Gözden Geçirme ve Yönetim Sistemi Süreçlerinin anlatılması
  12. Görev Tanımları Sorumlulukları ve Yetkilerinin anlatılması
  13. İSG sisteminin Desteklenmesi ve Çalıştırılması için Kaynak taahhütlerini gözden geçirmesinin anlatılması
  14. ISO 45001:2018 İSG Hedeflerini gözden geçirme ve bunlara ulaşmak için plan yapılmasının anlatılması
  15. Dokümantasyon Sürecinin anlatılması
  16. Yasal ve diğer gereksinimlerin nasıl belirleneceğinin anlatılması
  17. İç Tetkikçi Eğitimi
  18. Kuruluşta eğer diğer yönetim Sistemleri uygulanıyor ise Mevcut Denetçiler için
  19. ISO 45001 e Genel Bakış
  20. Süreç Denetleme Metodolojisi
  21. İlk kez İç Denetçi Eğitimi alacak Yeni Denetçiler için
  22. ISO 45001 e Genel Bakış
  23. İç Denetimin Temelleri
  24. Süreç Denetleme Metodolojisi

5. İç Tetkik ve Yönetim İncelemesi

 1. ISO 45001 İç Tetkik
  1. İç Denetim Planlaması
  2. İSG Yönetim Sistemi Haritasına ve Tanımlanmış Süreçlere Dayalı olarak
  3. Çekirdek ve Destek Fonksiyonel Alanlara Göre Denetimler
  4. İç Denetimler (İSG Uygulamasının Doğrulanması)
  5. Denetimleri Kimin Yapacağını Tanımlanması
  6. Denetim Programlarını Tanımlanması
  7. Denetim Programlarının duyurulması
  8. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi ve Gerektiği Gibi Düzeltici Faaliyetleri Başlatılmasının kontrolü
  9. Üst Yönetim için İç Denetim Raporlarının Hazırlanması
 2. Üst Yönetimin İncelemesi
  1. Plan Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısının yapılmasını iştirak edilmesi
  2. Tüm proses çıktılarını elde edin ve Verileri Analiz Edilmesinin sağlanması
  3. İnceleme Girdisi için Analiz Edilen Verilerin Özetlenmesinin sağlanması
  4. İç Denetim Sonuçlarının göden geçirilmesi
  5. Süreç Performansı (Uygunluk, Yeterlilik ve Etkinlik) gözden geçirilmesi
  6. Tespit Edilen Tehlikeler ve Fırsatların belirlenmesi
  7. Düzeltici Faaliyetlerin Durumunun kontrolü
  8. İSG yi etkileyebilecek değişiklikler ve İyileştirme Önerilerinin verilmesi
  9. Yönetimi gözden geçirme Çıktı Kararlarını ve Gerekli Eylemlerin belirlenmesi
  10. İSG ve Süreçlerinin Etkinliğinin Artırılmasına yönelik teklifler sunulması
  11. İşçi Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme önerileri verilmesi
  12. Sürekli İyileştirme Kültürünü kurumda Teşvik Etme yöntemlerinin anlatılması

6. Belgelendirme kuruluşu denetimi ve Belgelendirme denetimi sonrası destekler

 1. Belgelendirme kuruluşu denetimi Sonrası ortaya çıkan uygunsuzlukların nasıl kapatılacağının anlatılması
 2. ISO 45001 Belgesinin alınması ile sürecin tamamlanması

7. Sürdürme ve Sürekli İyileştirme

 1. Kuruluşta ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak İçin Devam aylık periyodik ziyaretler ile sistem kontörlü sağlanması.